વર્ષારાણી ભલે ને તું મન મૂકી ને વર્ષી ,
પણ ભીંજવી ના શકી મુજ અંતર મન ને ,

હેલી ગઈ તારી કોરી મારા પરથી ,
લે રહી ગઈ ફરીથી હું કોરી 🙂
ઓં વર્ષા ભલે તું મન મુકીને વર્ષી .

નાકામ રહી આ વખતે પણ તારી કોશીશ …..
મુજ અંતર મન ભીન્જવવાની ,
કર કૈક નવું , વરસ કૈક નવી રીતે કે
ભીંજાઈ મુજ અંતરમન …………
હું આતુર છુ તરબોળ થવા તારા માં ઓ વર્ષારાણી ……

– કૃતિ રાવલ ૨૪/૫/૨૦૧૨

Advertisements